គណនាការបង់រំលស់

ជ្រើសរើសម៉ូដែលរថយន្ត

V-CROSS 4X4

ជ្រើសរើសម៉ូដែលរថយន្ត

3.0 Ddi USD 39,500

ចំនួនទឹកប្រាក់បង់មុន

%
ស្មើ
USD

រយៈពេលបង់ (ខែ)

អត្រា​ការ​ប្រាក់

%

ចំណាំ៖ អត្រាការប្រាក់នេះគ្រាន់តែជាការប៉ាន់ស្មានប៉ុណ្ណោះ ដែលមានព័ត៌មានដើម្បី ជួយអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្ត។ ដូច្នេះវាមិនអាចអនុវត្តពិតប្រកដបានទេ